RU

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

EN

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

TK

Международная транспортная логистика

TK
EN
TK
RU
EN
RU
Sereket barada
Häzirki wagtda biz Türkmenistanda öňdebaryjy transport we ekspeditor kompaniýalarynyň biri bolup, ýurduň içinde we daşary ýurtlarda hyzmatlarymyzy hödürleýäris, ähli ulag görnüşleri bilen ýük daşamagy gurnaýarys.
Müşderilerimiziň arasynda diňe bir ýurduň iri döwlet kärhanalary we Türkmenistanyň belli kompaniýalary däl, eýsem transportyň durnuklylygy we hili bilen gyzyklanýan kiçi hususy guramalar, şeýle hem Europeewropadan, Aziýadan we Russiýadan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bar. Türkmenistana we beýleki ýurtlara önümler.
Amatly-Yollar 2016-njy ýylda ulag we logistika kompaniýasy hökmünde esaslandyryldy.
Döredilen döwründe kompaniýa özüni ygtybarly, durnukly we jogapkärli hyzmatdaş hökmünde görkezip, logistika pudagynda berk tejribe gazandy.
  • Portda we Türkmenistanyň gury ýer serhetlerinde ýükleri we konteýnerleri doly terminal we gümrük taýdan gaýtadan işlemek;
  • Türkmenbaşy portunda stevedoring hyzmatlaryny bermek;
  • Türkmenistanyň çäginden aşa we agyr ýük daşamak üçin ýörite rugsatnamalary hasaba almak;
  • Daşary ýurtly sürüjiler üçin Türkmenistana wiza almak üçin çakylyk bermek;
  • alyş-çalyş, gümrük we dellalçylyk hyzmatlaryny bermek.
  • Ulag we ekspeditor hyzmatlaryny bermek;
  • GDA ýurtlarynyň, Europeewropanyň we Aziýanyň çäklerinden ýük daşamak guramasy;
  • Harytlaryň saklanmagyny we ammarda saklanmagyny üpjün etmek;
Kompaniýamyzyň işinde ileri tutulýan ugur:
TLA (Türkmen Logistika Assosiasiýasy), FIATA (Halkara Forwarding Assosiasiýalary Federasiýasy) ýaly logistika birleşikleriniň agzasy bolmak, kompaniýanyň hünärliligini we ygtybarlylygyny ýene bir gezek tassyklaýar.
Amatly-Yollar her bir müşderiniň gyzyklanmalaryny we isleglerini göz öňünde tutup, her ýagdaýda harytlaryň hiline, tizligine we bahasyna iň amatly gatnaşygy gazanýar.
Diňe wagon şertnamasynyň takyk ýerine ýetirilmegini däl, eýsem ähli zerur buhgalteriýa we ýük daşama resminamalarynyň hem berilmegini kepillendirýäris. salgyt barlaglary ýa-da gümrük edaralarynyň haýyşlary boýunça. Successfulük daşamagyň ýüzlerçe tejribesi, işiň çylşyrymlydygyna garamazdan, müşderileriň sargytlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Multimodal daşamak üçin köplenç özboluşly logistika shemalaryny ulanýarys.
Türkmenistanda halkara transport ýa-da transport gatnawlaryny amala aşyrmak bilen, ýük daşamagyň her bir basgançagynda gözegçilik edýäris.
Bize ynanýalar
Jikme-jik maslahatlaşmak ýa-da haýyş goýmak üçin düwmä basyň we ähli soraglaryňyza jogap bereris.
Soraglaryňyz barmy?