RU

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

EN

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

TK

Международная транспортная логистика

TK
EN
TK
RU
EN
RU
Biz barada
AMATLY YOLLAR
Logistika we ulag meselelerinde biziň hünärmenlerimiziň ägirt tejribesi bar. Taslamalaýyn logistika ýa-da birgezekleýin eltip bermek – biz bellenen möhletiň içinde amatly bahalardan optimal çözgüdi tapyp bereris.
Toparymyz
Есаулов Дмитрий Борисович
Генеральный директор
Häzirki döwürdäki ýokary bäsdeşlikli bazar şertlerinde, ulag logsitika çygrynda ýöriteleşýän şereketiň esasy wezipesi birinji-synp hyzmat we ykdysady netijeli hem-de ýokary hilli hyzmatlary kepillendirýän çözgütleri bermekdir.
«Amatly-Ýollar» HJ-niň her bir wekili biziň müşderilerimiziň we hyzmatdaşlarymyzyň ynamyny gazanmaklygyň şereketimiziň iň gymmatly aktiwidigine we bäsdeşlikde iň gowy artykmaçlykdygyna berk ynanýar
Мурадов Арслан Хемраевич
Менеджер по развитию
Logistika — ulag, maglumat, önümçilik wşm ýaly ençeme dürli profilli şereketleri içine alýan uly biznesdir. Biziň hünärmenlerimiz önümçilikden başlap tä satyş ýerlerine çenli harytlaryň daşalmagy işini guraýarlar we sazlaýarlar.
Ökde hünärmen ýüki daşamagyň birnäçe wariantyny we harydyň sarp edijä wagtynda hem-de iň az çykdajyly eltilmegi üçin näme edilmelidigini her-haçan bilýändir.
Джораева Насиба Расульевна
Главный Бухгалтер
Logistika — ulag, maglumat, önümçilik wşm ýaly ençeme dürli profilli şereketleri içine alýan uly biznesdir. Biziň hünärmenlerimiz önümçilikden başlap tä satyş ýerlerine çenli harytlaryň daşalmagy işini guraýarlar we sazlaýarlar.
Ökde hünärmen ýüki daşamagyň birnäçe wariantyny we harydyň sarp edijä wagtynda hem-de iň az çykdajyly eltilmegi üçin näme edilmelidigini her-haçan bilýändir.
Onlyeke-täk ýol, ajaýyp işlemäge mümkinçilik berýär iş seniň nämedigiňi söýmekdir etmek
— Stiw Jobs
Jikme-jik maslahatlaşmak ýa-da haýyş goýmak üçin düwmä basyň we ähli soraglaryňyza jogap bereris.
Soraglaryňyz barmy?