RU

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

EN

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

TK

Международная транспортная логистика

TK
EN
TK
RU
EN
RU
Deňiz we konteýnerli daşamalar
Ýük daşama bazarynda işlemek bilen, «Amatly-Ýollar» şereketi öz müşderilerine giň ulag hyzmatlaryny hödürleýär. Ýükleri deňiz üsti bilen daşamak beýle hyzmatlardan biridir. Dünýäniň islendik ýurtlarynyň arasynda dürli senagat we oba-hojalyk ýüklerini daşamaga mümkinçilik berýär. Munuň üçin, biz giň göwrümli gämileri ulanmak bilen hatarda, deňiz üsti daşama işini alyp barýan öňdebaryjy gämi we daşama kompaniýalary bilen işleşýäris. Biz Türkmenbaşydaky halkara portda ençeme görnüş port hyzmatyny hödürleýäris.
Şeýle-de, azyk önümlerine çenli islendik harydyň daşalmagyna mümkinçilik berýän giň göwrümli 20 we 40-futlyk konteýnerlerde deňiz üsti daşama işini amala aşyrýarys. Bularyň içinde suwuklyklar, ürgün maddalar, gurluşyk materiallary, önümçilik enjamlary, tiz zaýalanýan ýükler we başga köp zat daşalýar. Zerur bolanda, konteýneriň içinde belli bir gyzgynlyk derejesi üpjün edilip bilýär.
Deňiz üsti konteýnerlerde ýük daşamagyň artykmaçlygy şulardyr:
  • Ýükleriň zaýalanmaga we ogurlyga garşy ýokary derejede goraglylygy;
  • Ýükleri we harytlary ygally howadan goramak mümkinçiligi;
  • Portda ýükleme-düşürme işlerini alyp barmagyň rahatlygy;
  • Ýükleriň ýanlyk resminamalarynyň ykjam ýöredilmegi;
  • Konteýnerleri ýük gämilerinden demirýol wagonlaryna we ýük awtoulaglara geçirme mümkinçiligi – muňa deňiz üsti multimodal daşama diýilýär.
Ýükleriň deňiz üsti bilen daşalmagy–ýüki planetamyzyň islendik künjegine eltmegiň akla laýyk usulydyr. «Amatly-Ýollar» daşama kompaniýasyna ýüz tutmak bilen, siz professionallaryň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilersiňiz – ýöne ýükiňizi bie tabşyryň, biz bolsa onuň ýerine gowuşmagyny we ýanlyk kömegini üpjün ederis.
Haýyş etmek
Aşakdaky düwmä basyň
Jikme-jik maslahatlaşmak ýa-da haýyş goýmak üçin düwmä basyň we ähli soraglaryňyza jogap bereris.
Soraglaryňyz barmy?