RU

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

EN

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

TK

Международная транспортная логистика

TK
EN
TK
RU
EN
RU
Konteýner ugratmak
"Amatly-Yollar" kompaniýasy guramalar we şahsyýetler üçin gapydan-gapy halkara konteýner transport hyzmatlaryny hödürleýär - şeýle hyzmat islendik görnüşli ýük daşamak meselesinde, esasanam multimodalyň logistikasynda köp sanly meseläni çözmäge mümkinçilik berýär. daşamak. Şeýlelik bilen, harytlary iberijä eltmegiň wagtyny, şeýle hem ýüklemegiň zerurlygy, saklanyş çykdajylary bilen baglanyşykly çykdajylary azaltmak mümkin. Konteýnerlerde harytlary deňiz we demir ýol bilen eltmegiň esasy artykmaçlygy bu.
Konteýner transport hyzmatlary şulary öz içine alýar: konteýnerleri ýüklenen ýerden demir ýol menziline ýa-da derýa / deňiz portuna ýa-da düşürilýän ýere eltip bermek; laýyk demir ýol platformalarynda demir konteýner daşamak; konteýner gämilerinde harytlary deňizde daşamak. Hyzmat transportyň bir görnüşini we gury ýer we suw transport usullarynyň dürli kombinasiýalarynda ýük daşamak üçin multimodal shemany öz içine alyp biler.
Konteýneriň gowy berkligi harytlaryň tozandan we çyglylykdan howpsuzlygyny üpjün edýär, ýöriteleşdirilen demirýol wagonlaryny (laýyk platformalary), konteýner göterijileri we deňiz gämileriniň gämilerinde ýükleri dürli ulaglar bilen daşamaga mümkinçilik berýär.
Containük konteýnerlerini daşamak üçin, köplenç 20 metrlik we 40 metrlik adaty gaplar, şeýle hem tehniki aýratynlyklary sebäpli ýüküň doly howpsuzlygyny üpjün edýän üýtgeşmeler ulanylýar. Konteýneriň berkligi, ýüklenen we ygtybarly üpjün edilen ýagdaýynda ýüküň mehaniki täsirini we zyýanyny bütinleý diýen ýaly ýok edýär.
Goşmaça maglumat
Konteýner daşamagyň bahasy, marşrutyň aýratynlyklaryny we ýüküň häsiýetini göz öňünde tutup, müşderiden alnan arzanyň esasynda dolandyryjy tarapyndan aýratyn hasaplanýar. Zerur halatynda ýükleri konteýnerde ýerleşdirmek we üpjün etmek shemalary işlenip düzüler we ylalaşylar. Transportationöne ulag serişdelerine garamazdan, müşderilerimize amatly nyrhlary hödürleýäris.
Konteýner daşamagyň bahasyny hasaplamak
  • Talap edilýän we Programmada göz öňünde tutulan halatynda konteýnerdäki ýükleriň gümrük taýdan resmileşdirilmegi.
  • Adingüklemek üçin ulag ibermek. Adatça konteýner gönüden-göni ýüklenýän ýere iýmitlenýär. Demir ýol ýa-da deňiz gatnawy ýagdaýynda Müşderi harytlary demir ýol menziline ýa-da portuna özbaşdak eltip biler.
  • Sargyt edilen bolsa deslapky hyzmatlary bermek. Berkidmek, berkitmek, şahadatnama we rugsatnama almak we ş.m.
  • Konteýner daşamak üçin arzany tassyklanan görnüşde hasaba almak, şertnamany tassyklamak we gol çekmek.
  • Hyzmat bermek üçin zerur bolan ähli maglumatlary - ýüklemegiň we düşürmegiň salgylaryny, ýüküň iberilen senesini, ýüküň möhüm aýratynlyklaryny (agramy, göwrümi, ölçegleri, temperatura şertleri) mugt görnüşde onlaýn görnüşde haýyş ibermek. , oturgyçlaryň sany we ş.m.). Goşmaça hyzmat.
Konteýner transport hyzmatlaryny bermegiň tertibi:
Jikme-jik maslahatlaşmak ýa-da haýyş goýmak üçin düwmä basyň we ähli soraglaryňyza jogap bereris.
Soraglaryňyz barmy?