RU

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

EN

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

TK

Международная транспортная логистика

TK
EN
TK
RU
EN
RU
Demiryol gatnawlary
Döwrebap demirýol daşamalary – uly göwrümli ýükleri uzak aralyklara daşamagyň ygtybarly we tiz usulydyr.
Suw, awtoulag we howaýoly daşamalary bilen deňeşdireňde, demirýolynyň iň esasy we aýdyň artykmaçlygy aşadakylardan ybaratdyr:
  • Ilki bilen, uzak aralyk daşamanyň bahasy. Awtoulag daşama bilen deňeşdireňde, harydyň göwrümine we aralyga baglylykda, onlap esseläp tygşytlamak mümkindir. Bahasy boýunça demirýol daşama diňe deňiz we derýa daşamalary bäsdeş bolup biler;
  • Ähli pasyllarda we howa şertlerine bagly bolman daşamaklyk. Düzümler günüň islendik wagty, howa şertlerine garamazdan we seýreklikde (beýle bolanda ýolda gijä galynmaýar) gatnaw tertibine görä ugraýarlar. Demirýol ulagy iň çalasyn we tiz ulag bolmanda-da, wagtynda barmaklyk onuň aýdyň artykmaçlygydyr;
  • Bir düzüm bilen uly möçberde ýük eltmek mümkinçiligi. Ähli ýük birsyhly bolup biler, emma bir lokomotiw bilen azyk harytlary, gurluşyk materiallary, awtoulaglar, himiki howply ýükler, nebit önümleri we şm ýaly biri-biri bilen hiç-hili oňşugy bolmaýan harytlaryň daşalmagy rahatlykdyr. Çäklendirme ýok diýen ýaly, sebäbi her wagon aýrabaşgalanan ulag birligi bolup çykyş edýär;
  • Dürli häsiýetli wagonlar arkaly islendik ýüki daşamak mümkindir: ýagny suwuk, ürgün ýekeleýin, awtoulaglary we ýörite enjamlary. Boýy 20 metrden uzyn bolan ýükler birnäçe ýanaşyk wagonlara ýa-da platformalara ýüklenýär;
  • «Amatly-Yollar» şereketi Türkmenistanyň çäklerinde we halkara aragatnaşykda demirýol bilen ýük daşama işini guramagy hödürleýär.
Şereketimiziň hünärmenleri demirýol ulag resminamalaryny resmileşdirmäge ýardam bererler, ýük ýükleme we berklme çyzgylaryny taýýarlarlar, demirýol bekedinde ýükleme-düşürme işini gurarlar we ýüki siziň ammaryňyza elterler.
Müşderileriň tutuş ýol boýunça ýüklerini yzarlamak mümkinçiligi bardyr. Gymmatly ýükiň gerekli ätiýaçlandyryşy we goragy üpjün edilýär.
Haýyş etmek
Aşakdaky düwmä basyň
Jikme-jik maslahatlaşmak ýa-da haýyş goýmak üçin düwmä basyň we ähli soraglaryňyza jogap bereris.
Soraglaryňyz barmy?